icon icon icon

NHUỘM ĐEN, ĐÁNH BÓNG

BLACK ON STEEL

Hóa chất nhuộm đen cho thép nhiệt độ cao

BLACK ON STAINLESS STEEL

Hóa chất nhuộm đen cho thép không gỉ (inox)

EP 8597

Hóa chất đánh bóng điện hóa cho thép không gỉ (inox)

Tru Temp® XL Blackener

Nhuộm đen cho thép nhiệt độ thấp.

Oxyprime XP

Hóa chất tạo lớp phủ nền hoặc lớp phủ chính trên nền thép trước khi nhuộm đen

PRESTO BLACK SSB

Hóa chất nhuộm đen nhiệt độ thường cho thép không rỉ (inox)

ALUMA BLACK A14

Hóa chất nhuộm đen nhiệt độ thường cho nhôm