icon icon icon

HÓA CHẤT - THIẾT BỊ KHÁC

AG PROTECTOR PLUS

Keo chống ố lớp mạ bạc

ULTRA BRIGHT SILVER 21

Phụ gia mạ bạc bóng trang trí cho mạ treo và quay

HCH Bond 1050WA

Lớp phủ nano Zirconium thay cho phốt phát kẽm thông thường