icon icon icon

MẠ THIẾC

COLGLEAM Sn - Hóa chất mạ thiếc

Hóa chất mạ thiếc, Hóa chất thụ động mạ thiếc, Phụ gia mạ thiếc bóng, Mạ hợp kim thiếc - coban

COLMATTE Sn

Phụ gia mạ thiếc mờ axit

KM SNCO (WHITE)

Hóa chất mạ hợp kim thiếc - coban giả màu crom (mạ quay)

KM SNCO (BLACK)

Phụ gia mạ hợp kim thiếc - coban cho lớp mạ màu đen bóng

Tin Neutralizer

Hóa chất thụ động lớp mạ thiếc