icon icon icon

MẠ THIẾC

COLGLEAM Sn - Hóa chất mạ thiếc

Hóa chất mạ thiếc, Hóa chất thụ động mạ thiếc, Phụ gia mạ thiếc bóng

COLMATTE Sn

Phụ gia mạ thiếc mờ axit

KM SNCO (WHITE)

Hóa chất mạ hợp kim thiếc - coban giả màu crom (mạ quay)

KM SNCO (BLACK)

Phụ gia mạ hợp kim thiếc - coban cho lớp mạ màu đen bóng

Tin Neutralizer

Hóa chất thụ động lớp mạ thiếc